ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นายนิเวช เหมือนนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิตติวรรณ จิตรไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางจินดาเพชร เกลียวทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางวรรณาภรณ์ จิตรเอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวขนิษฐา อินทร์เหลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐกิตติ์ นวลแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางสาวสิริลักษณ์ ผลจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวัชชิรา คูณคำตา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

สิบเอกหญิงวรางคนา คงเครือ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกุลกรุณา เอื้อเฟื้อกลาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ